Dotace na fotovoltaické elektrárny
pro firmy

Mám zájem o cenovou nabídku ZDARMA

Od 1. března 2024 jsou spuštěny nové dotace na firemní fotovoltaické elektrárny. Dotace poskytuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Cíle dotačních výzev

Jedná se dokonce o několik výzev Modernizačního fondu, kterých lze využít k financování výstavby fotovoltaické elektrárny pro malé i velké firmy, ale i pro obce a státní instituce.

Cílem všech výzev je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Dotační výzvy

RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy a pro projekty subjektů uvedených níže) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová nesoutěžní

Kdo může žádat:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny);
 • žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let) nebo v případě, že povinnost držení licence nevyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

U projektů realizovaných na katastrálním území Prahy se může jednat o tyto subjekty:

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01),
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (nad 10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.
 • Podporovány jsou:
  • Instalace nových FVE – Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér)

Místo realizace a výkon FVE

 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • Instalovaný výkon 50 kW – 5 MWp – celá ČR mimo katastrálního území Prahy
 • Instalovaný výkon 10 kW – 5 MWp – katastrální území Prahy

Výše podpory:

 • maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu
 • jednotková dotace

Alokace:

 • 3 mld. Kč
 • Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilost výdajů začíná dnem vyhlášení výzvy, tj. 21. 12. 2023. V případě žádostí v režimu de minimis jsou výdaje způsobilé, pokud vznikly po 1. 1. 2023.

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu. Jedná se o:

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.
 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem.
 • Instalovaný výkon FVE nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k lokální, přenosové nebo distribuční soustavě.
 • Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.
 • Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu.
 • Podklady k veřejné podpoře:
  • Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu
  • Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou výzvy
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc
 • Doklady k prověření vlastnické struktury (je-li relevantní)
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.
 • Doklad o zajištění provozování předmětu podpory – jedná-li se žadatele, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let) nebo v případě, že povinnost držení licence nevyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                   1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                  31. 10. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                                       nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                                     5 let od ukončení projektu
Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Poskytovatel:           Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:     Investice do výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéru na výrobu vodíku.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová soutěžní
 • V soutěži bude bodově zvýhodněna akumulace a střešní instalace (nad rámec kompenzace za ekonomickou efektivitu).

Kdo může žádat:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, přičemž jsou podporovány:
  • samstatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy,
  • sdružené prjekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér)

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Výše podpory:

 • max. 30 % ze způsobilých výdajů projektu
 • jednotková dotace

Alokace:

 • 4 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly po podání žádosti.

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů; do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu,
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.
 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem.
 • Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě.
 • Rezervovaný výkon (Rv) daného odběrného místa uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu (Pinst) FVE v daném odběrném místě. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu.
 • Podklady k veřejné podpoře:
  • Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu
  • Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou této výzvy
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc
 • Doklady k prověření vlastnické struktury (je-li relevantní)
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                  15. 5. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                 10. 9. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                                      nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                                    5 let od ukončení projektu
Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        Investice do výstavby fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obce. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová nesoutěžní

Kdo může žádat:

 • obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do

1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy (dále jen „DS/PS“).

Podporovány jsou:

 1. Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 2. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • vynucené investice d renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Forma a výše podpory:

 • max. 75 % celkových způsobilých výdajů,
 • jednotková dotace,
 • pokud projekt naplňuje definiční znaky veřejné podpory, může být poskytnuta finanční podpora alternativně v režimu de minimis (maximálně do výše nevyčerpaného limitu)

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly nejdříve 1. 1. 2022.

 • přímé realizační výdaje: Jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu. Dále se jedná i o vyvolané investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené budově v souvislosti s instalací FVE. Dále jsou způsobilé náklady na zavedení energetického managementu včetně řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • projektová příprava: Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování nebo zajištění:
  • “Potvrzení technických a energetických parametrů projektu”.
  • Zajištění smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon).
  • Projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně administrativního zajištění veřejné zakázky.
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů,
 • podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.
 • V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.
 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.
 • V případě že bude projekt podpořen v režimu de minimis, dokládá žadatel čestné prohlášení o podporách de minimis.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:                                   1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:                                  31. 10. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                                                       nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                                                    5 let od ukončení projektu
Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách a další infrastruktuře

Poskytovatel:              Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        Investice do výstavby fotovoltaických elektráren na budovách, pozemcích a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Druh výzvy:

 • jednokolová nesoutěžní

Kdo může žádat:

 • kraje,
 • obce,
 • samosprávné městské obvody a městské části,
 • žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti.

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzér),
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Místo realizace:

 • projekt musí být realizován na území České republiky

Forma a výše podpory:

 • maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér činí maximální míra podpory 30 %.
 • jednotková dotace
 • celková maximální podpora je stanovena jako součet dílčích podpor za každé předávací místo do DS/PS,
 • za každé předávací místo je vypočtena podpora na FV systém, bateriovou akumulaci a elektrolyzér, následně jsou tyto dílčí podpory sečteny.

Alokace:

 • 1 mld. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilost výdajů začíná dnem vyhlášení výzvy, tj. 21. 12. 2023. V případě žádostí v režimu de minimis jsou výdaje způsobilé, pokud vznikly po 1. 1. 2023.

Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu. Jedná se o:

 • přímé realizační výdaje: výdaje na stavební práce, dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě,
 • vícepráce: za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení; Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 • propagační opatření,
 • daň z přidané hodnoty: daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
 • pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, likvidaci, nemít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů.
 • FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky vlastněné žadatelem a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem.
 • FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu FVE za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí budov vlastněných subjektem odlišným od žadatele (včetně komerčních). Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel.
 • V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Instalace FVE na pozemcích zemědělského půdního fondu je možná pouze v případě tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) III. až V., a to pouze za předpokladu povolení využívání dotčeného pozemku pro výstavbu FVE příslušnými orgány státní správy. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.
 • Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě stanovených souborů norem.
 • Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě.

Povinné přílohy předkládané k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Potvrzení technických a energetických parametrů (dle vzoru).
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Stanovení podpory – doložení výpočtu maximální podpory projektu výpočtovým nástrojem. Dokument je třeba nahrát ve formátu pdf i xlsx (excel). Pdf verze musí být podepsána žadatelem.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem dotčeným realizací projektu.
 • Podklady k veřejné podpoře:
  • Podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu
  • Prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem, který je přílohou této výzvy
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc
 • Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.

Termíny výzvy:

 • Datum zahájení příjmu žádostí:          1. 3. 2024 od 12:00 hod.
 • Datum ukončení příjmu žádostí:         31. 10. 2024 do 12:00 hod.
 • Období realizace:                             nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR
 • Doba udržitelnosti:                           5 let od ukončení projektu

Na jaké výdaje lze čerpat dotace?

Uznatelné výdaje k čerpání dotací jsou:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory.
 • Výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
 • Stavební vícepráce (dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení). Vícepráce musí být objektivně nutné k dokončení díla.
 • DPH – Daň z přidané hodnoty lze považovat za způsobilou pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Vznikne-li nárok na vrácení DPH dodatečně, je žadatel povinen relevantní podporu vrátit bez ohledu na to, zda nárok u orgánů finanční správy uplatní či nikoli.

Způsobilé výdaje mohou být datovány i zpětně – platí pokud vznikly po 1. 1. 2023.

Pozor: Odborný technický dozor může vykonávat:

 • Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nebo
 • osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v některém níže uvedeném oboru:
  • (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb,
  • (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

Tip: specializované firmy, které realizují fotovoltaické elektrárny pro firmy na klíč, dokáží zajistit i způsobilé dozory, které vám pomohou s celou realizací.

Na jaké výdaje naopak nelze čerpat dotace?

Výdaje, které nejsou uznatelné k čerpání dotací, jsou například:

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy
 • nákup použitého vybavení
 • výdaje na nákup nemovitostí
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • daně – DPH (s výjimkou viz výše), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo
 • výdaje na zajištění relevantních stanovisek
 • vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu
 • splátky úvěrů, úroky
 • vícepráce nad výši způsobilých méně prací
 • správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.)
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje.

Podmínky získání dotací

 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (viz výše)
 • Žadatel je povinen umožnit kontrolu opatření včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po celou dobo administrace žádosti a následně také v době udržitelnosti (5 let)
 • Žadatel umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace projektů podpořených z programu.
 • Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze podporu poskytnout.
 • Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích, nesmí být v úpadku, insolvenci, likvidaci, nesmí mít závazky po splatnosti vůči státním institucím, nesmí mít nedoplatky na daních apod.

Jaké dokumenty jsou nutné doložit k dotaci?

 • Odborný posudek, který představuje potvrzení technických a energetických parametrů, odborný posudek může zpracovat
  • Energetický specialista s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
  • autorizovaný technik/inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (IE02, TE03)
  • autorizovaný technik/inženýr v oboru technologická zařízení staveb (IT00, TT00)
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení.
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu – v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí (posuzuje se dle identifikačního čísla osoby – IČO), tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (relevantní pouze pro pozemky, na kterých bude umístěna výrobna).
 • Doklady k veřejné podpoře – zde se jedná o podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích včetně přílohy pro stanovení velikosti ekonomické skupiny projektu (viz dokumenty na webu https://www.modernizacni-fond.cz/); čestní prohlášení o podporách de minimis; prohlášení k inkasnímu příkazu v souladu se vzorem (viz web https://www.modernizacni-fond.cz/)
 • Doklad k prověření vlastnické struktury
 • Doklad o vedení bankovního účtu

Kde se žádost o dotaci podává a jak je to se schválením?

Žádost o dotaci se podává na stránkách SFŽP – https://zadosti.sfzp.cz/.

Žádosti se průběžně vyhodnocují v pořadí, v jakém přišly na Fond. Při kontrole přijatelnosti se ověřuje věcná správnost a splnění podmínek výzvy, z pravidla lze očekávat stanovisko o přijetí do 60 dní.

Pokud žádost v rámci těchto kontrol obsahuje nesrovnalosti, které lze odstranit, je žadatel vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní od zaslání výzvy prostřednictvím AIS SFŽP ČR.

Cenová nabídka zdarma

Zavolejte našim specialistům

Kancelář

Dotazy zákazníků, po - pá: 8 - 16 hod

+420 737 054 455

Help desk

Servis a poruchy

+420 775 699 048

Elektrárny

Rodinné domy

Bytové domy

Firmy

Ohřev vody

Obce

Servis

Dotace

Pro rodinné domy

Pro bytové domy

Pro firmy

Pro ohřev vody 

O nás

Proč právě nás?

Služby

Servis

Reference

Partneři

Kontakty

Sledujte nás

také na sociálních sítích, vyplatí se to!

© 2024 Energosol s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Zásady ochrany osobních údajů I Mapa stránek